Image

فرایند تولید

اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده فروسیلیس، سیلیسیم است که با ترکیب با آهن موجب تشکیل فروسیلیس می شود. فروسیلیس از ترکیب 10 تا 90 % سیلیسیم و مابقی آهن تشکیل شده است.
پایه تولید فروسیلیسیم واکنش های کربوترمی است. و بر اساس واکـنش هـای احیـائی مـواد، شامل؛ سیلیس ( سنگ کوارتز ) و اکسید آهن و با افزودن انرژی الکتریکییه همراه مواد احیاء کننده کـربن در دمای مناسب احیاء شده و “فروسیلیسیم” تولید می شود این عمل از طریق حرارت ، احیاء و ذوب سنگ آهن و سیلیس توسط کربن در کوره های قوس الکتریکی تولید می شود.
در این روش مواد اولیه اعم از سنگ سـیلیس دانـه بندی شده و پوسته اکسیدی به همراه مواد احیاء کننده نظیر کک، ذغال سنگ و ذغال چوب با دانه بندی مشخص توسط لوله های باردهی یا ماشین باردهی به طور مداوم به داخل کوره انتقال میابند که از طریق انبـارهای دپو محصول توسط سیستم انتقال مواد پس از وزن کشی و الک شدن وارد کوره ذوب می شوند.سپس کوره قوس الکتریکی توسط برق با ولتاژ بالا برای ایجاد حرارت لازم برای ذوب شارژ می شود که این شارژ توسـط الکتـرود هـایی با شـدت جریان حـدود 120 کیلـو آمپـر و در دمـایی حـدو د 2600 درجـه سـانتیگراد و بر اساس روش پیرو متالورژیکی احیاء وتوسط کوره های قوس الکتریکی ذوب می شود.
پس از گذشت زمان معینی که معمولا 2-4 ساعت می باشد،فلز تولید شده از کوره تخلیه شده و به مسیر های بعدی انتقال می یابد.
به طور کلی میتوان گفت که تولید فروسیلیسیم بر اساس روش پیرو متالوژیکی استوار می باشد. بدین معنا که از یک کوره برای حرارت دهی و ذوب مواد اولیه و استحصال محصول نهایی استفاده می گردد.